Islams 5 pelare: De grundläggande islamiska övertygelserna

Islams 5 pelare

Vilka är islams fem pelare?

Islams 5 pelare: De huvudsakliga islamiska sederna är islams fem pelare. Islams fem pelare är  Shahada  ,  Salah  ,  Zakat  ,  Sawm  och  Hajj  .

Shahada  (tro)

Trosbekännelsen om en Gud (Allah) och Hans Sändebud (frid vare med honom).

salah  (bön)

Den rituella bön som krävs av varje muslim fem gånger om dagen under hela livet.

Zakat  (ge allmosa)

Handlingen att ge bort en del av en muslims rikedom till behövande under hela hans eller hennes liv.

Sawm  (fasta)

Fastan under den heliga månaden  Ramadan  .

Hajj  (pilgrimsfärd)

Den heliga pilgrimsfärden till Mecka, som krävs av varje muslim minst en gång i livet, om det är inom deras resurser.

Vad betyder islams 5 pelare?

Det finns fem nyckelpraxis som alla muslimer måste uppfylla under hela sitt liv. Dessa metoder kallas pelare eftersom de utgör grunden för muslimskt liv. Islams fem pelare är Shahada, Salah, Zakat, Sawm och Hajj.

Varför är islams fem pelare viktiga?

Var och en av de fem pelarna arbetar tillsammans för att föra in essensen av islam som en religion av fred och underkastelse till Allah SWT i varje muslims livsstil:

Monoteism och tro på profeten Muhammed (frid vare med honom) som Guds sista budbärare är islams centrala grundsats som allt annat kretsar kring, och det dagliga reciterandet av  Shahada   (Shahada)  i bön tjänar till att påminna muslimer om att komma ihåg detta integrerad tro.

Salah  (Salat)  inträffar fem gånger om dagen och ger fem olika tillfällen att minnas Allah SWT och vårt syfte i detta liv att dyrka Honom.

Månaden ramadan kräver att varje muslim avstår från sina mest grundläggande behov och önskningar såsom mat, dryck och sexuella relationer under en period varje dag. Varje år  ger Sawm  muslimer möjlighet att ta kontroll över sina mänskliga behov. Utan dessa distraktioner kan muslimer istället odla gott beteende och deras koppling till Allah SWT.

Även  om sadaqah (välgörenhet) uppmuntras starkt att vara en del av det dagliga muslimska livet, är det obligatoriskt  att erbjuda zakat  (allmosor) en gång om året för att säkerställa att välstånd kontinuerligt distribueras till de behövande.

Under  Hajj  (pilgrimsfärd)  måste  muslimer bära samma enkla plagg och utföra samma rituella handlingar av hängivenhet till Allah. Fråntagen världslig urskillning påminns människor om att alla är lika inför Gud.

Fakta om islams fem pelare

  • En muslim måste göra ett livslångt engagemang för varje pelare och vad den innebär.
  • Varje pelare tar även hänsyn till de som kanske inte kan uppfylla en eller flera av dem, till exempel på grund av sjukdom, menstruation eller graviditet och bristande ekonomiska resurser, bland annat.

Islams fem pelare  är trons grundsatser som håller hela grunden på plats. Varje följare är skyldig att eftersträva och leva efter dessa värderingar. Det lär ut livsstilen och gör det till en del av rutinen. Dessa metoder stärker kärnan och förenar människor i samhället. Det sägs att muslimer är befallda av Allah att fullfölja dessa värderingar i form av plikter utan att upphöra. Dessa pelare är de grundläggande islamiska övertygelserna som påminner anhängare om Allahs läror varje dag och hjälper dem att sätta Honom först i varje aspekt av deras liv. Det hjälper till att skapa en koppling mellan muslimer och den högsta makten. De följer profetens exempel för att strukturera sina liv, tro och hängivenhet.

Vilka är de fem trospelarna i islam?

Trons fem pelare i ordning:

  1. Shahadah – islams första pelare
  2. Salah – islams andra pelare
  3. Zakat – den tredje pelaren
  4. Sawm – den fjärde pelaren
  5. Hajj – den femte pelaren

Islams fem pelare: betydelse och belöningar

Dessa fem trospelare stödjer religionens kärntro och ger anhängare en känsla av identitet. De predikar för muslimer hur de ska bete sig i vardagen. De vägleder också troende i att övervinna utmaningar i livet och bildar delarna av islam. Här är vad var och en av dem ger och erbjuder som belöning.

Betydelsen av islams pelare

Islams fem pelare är viktiga för muslimer eftersom de bestämmer livsstilen för anhängare av islam. Islams lära främjar broderskap och en känsla av tillhörighet i samhället. De hjälper till att etablera tro och tro på den Allsmäktige Allah och den väg som Han visar. Låt oss diskutera dessa fem läror om islam i detalj.

1. Tro (Shahada)

Shahada arabiska

Varje muslim borde tro att det bara finns en Gud och att hans budbärare var profeten Muhammed. Koranen är religionens heliga bok och varje hängiven måste recitera dess fraser med övertygelse.

Det hjälper själen att kommunicera med Allah och påminner människor om meningen med deras liv. Det inger självrespekt och gör människor ödmjuka och ödmjuka. Bland islams fem pelare hjälper tro människor att överlämna sig till Allah och får dem att känna sig befriade.

2. Bön (Salat)

muslimsk kvinna ber

Det är ritualen att be till Allah fem gånger om dagen vänd mot Mecka. En muslim måste utföra ritualen efter mörkrets inbrott, middagstid, solnedgång, mitt på eftermiddagen och gryningen. Det börjar med reciteringen av det inledande kapitlet i Koranen. På fredag ​​samlas männen i närmaste moské för middagsbön. Det är dock inte obligatoriskt för kvinnor.

Bön renar kroppen och hjärtat från tidigare synder. Det ger positiv energi och konsistens till livet. Det ökar också jämlikhet, broderskap och ödmjukhet bland muslimer och erbjuder frid åt själen.

3. Välgörenhet (zakat/ allmosa)

zakat sadaqah

Denna pelare av islam ber i god tro om allmosor för de mindre lyckligt lottade. Muslimer som är förmögna eller ekonomiskt stabila donerar till samhällsmedlemmar och organisationer för att bygga moskéer, skolor, sjukhus och andra anläggningar som kan hjälpa behövande på något sätt. Det är en religiös plikt som ger människor välsignelser från Allah.

Välgörenhet hjälper en att bli osjälvisk för en minut och hjälper till att förstå andras svåra situation. Det hjälper också behövande uppleva solidaritet och återställer allas förtroende för mänskligheten. Det bidrar till att öka välståndet och upprätthålla balansen i samhället.

4. Fasta (Sawm)

Fasta under Ramadan

Månaden ramadan  , den nionde i den islamiska kalendern, är den tid då friska och arbetsföra muslimer måste avstå från mat och dryck under dagen. Det symboliserar återställandet av tacksamhet för allt som Gud har gett, inklusive Koranens heliga bok. Det hjälper anhängarna att dela törsten och hungern hos de mindre lyckligt lottade och får dem att se sin plikt att hjälpa dem.

Fasta hjälper till att utveckla viljestyrka och lär ut tålamodets konst. Det utvecklar lydnad till Allah och hjälper till att kontrollera önskningar. Det är en möjlighet för troende att överlämna sig till den Allsmäktige i total överlämnande.

5. Pilgrimsfärd (hajj)

Hajj fem pelare av islam

Om en muslim är vid god hälsa och har tillräckligt med banksaldo är Hajj obligatorisk för den personen. Det är pilgrimsfärden till den heliga staden Mecka i Saudiarabien. Pilgrimer kretsar kring Kaaba, en kubisk struktur i centrum av stadens Haram-moské. Det tros vara Ibrahims hus byggt för Gud. Hajj utförs den åttonde och tolfte dagen i den sista månaden i den islamiska kalendern.

Pilgrimsfärden är symbolen för enhet och jämlikhet inför Allah. Det är också Allahs predikan. Under Hajj-resan övervinner människor sina klass- och rasfördomar för att dyrka Honom. Det kräver temperamentskontroll och att gå framåt med hängivenhet och kärlek till Honom.

Dessa grundläggande islamiska övertygelser tilltalar alla åldrar, kön och samhällsskikt. Islams fem pelare för barn är desamma, men de kan följa dem med överseende. Enligt folkuppfattningen är det inte brukligt att barn betalar för välgörenhet, men de kan erbjuda sina tjänster och utföra Hajj med sina föräldrar. Barn lärs från barndomen att införliva lärorna i sin vardag för att bli bättre människor i framtiden.

Vanliga frågor om islams fem pelare

Vad är grunden för de fem pelarna i islam?

Islams fem pelare är trons grundsatser som håller hela grunden på plats. Varje följare är skyldig att eftersträva och leva efter dessa värderingar. Det lär ut livsstilen och gör det till en del av rutinen. Dessa metoder stärker kärnan och förenar människor i samhället.

Vilka är de fem trospelarna i islam?

I islam är trons fem pelare salat, shahada, simmade, hajj och zakat.

vad är sallad

Det är ritualen att be till Allah fem gånger om dagen vänd mot Mecka. En muslim måste utföra ritualen efter mörkrets inbrott, middagstid, solnedgång, mitt på eftermiddagen och gryningen. Det börjar med reciteringen av det inledande kapitlet i Koranen. På fredag ​​samlas männen i närmaste moské för middagsbön. Det är dock inte obligatoriskt för kvinnor.

Vad är zakat?

Denna pelare av islam ber i god tro om allmosor för de mindre lyckligt lottade. Muslimer som är förmögna eller ekonomiskt stabila donerar till samhällsmedlemmar och organisationer för att bygga moskéer, skolor, sjukhus och andra anläggningar som kan hjälpa behövande på något sätt. Det är en religiös plikt som ger människor välsignelser från Allah.

Vad är Shahada?

Varje muslim borde tro att det bara finns en Gud och att hans budbärare var profeten Muhammed. Koranen är religionens heliga bok och varje hängiven måste recitera dess fraser med övertygelse.

Varför är zakat en avgörande pelare i islam?

I islam tror man att rikedom i slutändan tillhör Allah, så att ge zakat hjälper till att skapa jämlikhet mellan människor. Det är en form av religiös plikt att Allahs välsignelser överöser samhället.

Varför är Salah en viktig pelare i islam?

Salah eller bön är islams andra pelare. Det är ritualen att be till Allah fem gånger om dagen, vänd mot Mecka. Salah är en viktig pelare eftersom det är ett sätt för muslimer att visa både sin fysiska och andliga underkastelse till Allah.

Varför är Hajj den viktigaste pelaren i islam?

Hajj anses vara den viktigaste pelaren eftersom den får muslimer att känna den sanna nödvändigheten av liv på jorden. Det är en pilgrimsfärd till Mecka och islams femte pelare. Det tar bort allt som har med samhälleliga normer, rikedom och stolthet att göra. I Hajj är alla individer lika i Allahs ögon.

Varför är Sawm en viktig pelare i islam?

Sawm är den fjärde pelaren i islam och är obligatorisk under Ramadan. Sawm eller fasta hjälper muslimer att utveckla en känsla av självdisciplin och låter dem identifiera sig med de fattiga och behövande. Sawm kan också ses som en form av tillbedjan under hela året.